صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 20 - ماشین گردان رلوکتانسی
در ماشین گردان رلوکتانسی چرا سیستم تمایل دارد ضمن حرکت به رلوکتانس حداقل برود؟
نویسنده : علی رشاد - از: ؟
 
#1
ساعت: 19:46 - تاریخ: 15 آذر 1389
انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی با طول خطوط میدان تشکیل دهنده آن متناسب است. با افزایش این طول عملاً اندوکتانس سیستم افزایش یافته و میزان انرژی ذخیره شده در سیستم مغناطیسی کاهش می یابد. این کاهش محتوای انرژی سیستم با فرض صحت قانون بقای انرژی باید خود را به صورت تغییرات محتوای انرژی مکانیکی یا کار مکانیکی جبران نماید که نتیجه آن تمایل سیستم به جابجایی مکانیکی جهت افزایش ذخیره انرژی مغناطیسی و کاهش محتوای انرژی مکانیکی است. در آخرین معادله تشریح شده زیر R معرف رلوکتانس یک سیستم خطی الکترومغناطیسی است. همانطور که می بینید با افزایش رلوکتانس محتوای انرژی مغناطیسی سیستم کاهش می یابد. بنابراین در موتورهای رلوکتانسی روتور برای انتخاب کوتاهترین مسیر مغناطیسی و افزایش ذخیره مغناطیسی انرژی، میدان گردان اعمالی به فاصله هوایی را دائماً تعقیب می کند.

The inductance L is defined as the magnetic flux linkage λ per amp I, as shown in
Eq. below.The inductance can be written in a form based on the material properties and the geometry (μ, a, and L), also shown in Eq. below. The B–H curve can be easily changed into a λ–I curve, and the inductance can then be obtained graphically.
All systems obey the first law of thermodynamics, which states that energy is conserved. This means that energy is neither created nor destroyed.
Therefore, an energy balance can be written for a general system stating that the change in energy input to the system ΔWe equals the change in energy stored in the system ΔWf plus the change in energy output from the system ΔWm. This energy balance is illustrated in the following equation. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :