صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 17- تاثير ارتفاع نصب بر کارکرد الكتروموتور
يكي از آيتمهايي كه در خريد الكتر وموتور بايد دقت شود site altitude  مي باشد. لطفا در مورد تاثير اين آيتم بر روي موتور توضيح دهيد كه برروي كدام پارامتر موتور تاثير مي گذارد و در صورت امكان استاندارد هاي مرتبط با اين موضوع را ذكر نماييد.
نویسنده : رحيم - از: ؟
 
#1
ساعت: 12:00 - تاریخ: 3 مهر 1389
بطور کلی با افزایش ارتفاع فشار هوا کاهش می یابد و کاهش فشار از دو نقطه نظر مهم کارکرد موتور را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از نقطه نظر بازده سیستم خنک کننده موتور و دیگری از حیث استحکام عایقی آن. با کاهش فشار هوا بازده سیستم خنک کننده موتورها که معمولاً از طرق جابجایی هوا خنک می شوند کاهش یافته و یک محدودیت محیطی بر توان خروجی موتور اعمال می شود. از نقطه نظر عایقی نیز با کاهش فشار از میزان تحمل عایقی موتور کاسته می شود که برای هر یک مطابق استاندارد ضرایب تصحیح مشخصی پیش بینی شده که در زیر به آن پرداخته شده است.

At constant temperature when the absolute pressure decreases, the volume increases. This means the gas density decreases. Thus the capability of the cooling gas to carry away heat is reduced because mass flow decreases. Since the heat transfer coefficient is dependent upon the mass flow of the gas, this coefficient will also decrease. Because of these effects, standard machines must be derated at altitude. NEMA standards) ANSI/NEMA Standards Publication No. MG 1–1993, Motors and Generators) provide this derating factor.
For every increase in altitude of 330 feet, above an altitude of 3300 feet at an ambient temperature of 40°C, the allowable temperature rise of a standard motor decreases 1°C when the motor is designed for test at an altitude not exceeding 3300 feet. In addition to the need to derate at altitude, elevation may also affect the reliability of the insulation system. As motor voltage increases, the voltage stress loading on the insulation is also normally increased. If voltage stresses increase sufficiently, electrical discharges will be initiated in whatever voids may be present. These discharges normally occur between the surface of the insulation and the surface of the stator core at the ends of the core. They also occur between the surface of the stator coil and the surface of the slot.
Discharges will also occur in whatever voids may be present internally within the insulation structure.
Historically, many insulation systems have been manufactured that contain mainly organic materials at voltage levels up to 2300 V. Generally systems at 4000 V and above utilize tapes and fabrics where the material content is primarily inorganic and voids are minimized. The inorganic materials are corona resistant, whereas the organic materials are subject to corona degradation. The use of an organic insulation structure may extend to voltages as high as 3300 V or more at sea level.
As elevation increases and air density decreases, the corona start voltage stress decreases. Thus, it is important to specify altitude requirements for all machines that are 2300 V and higher, but especially for voltages between 2300 and 4000 V to ensure that the insulation selected is suitable for the service.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :