صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 101 - تغییر رژیم کاری موتور القایی
با سلام
یک موتور القایی مربوط به یک پمپ که برای رژیم کاری S1 تعریف شده است آیا می تواند در رژیم کاری دیگری استفاده شود مثلا به مدت 48 دقیقه روشن شده و سپس خاموش شده و مجددا 48 دقیقه بعد وارد مدار شده و همین سیکل در تمام 24 ساعت شبانه روز تکرار شود،آیا چنین امکانی وجود دارد؟ آیا از لحاظ مکانیکی و حرارتی ممکن است موتور آسیب ببیند؟
همچنین اگر موتوری با چنین خصوصیتی (هر 48 دقیقه استارت شده و پس از 48 دقیقه استراحت مجددا استارت شود)بخواهیم بخواهیم کدام رژیم کاری است؟
وظیفه پمپ کشیدن فاظلاب و پسماند صنعتی بجهت تصفیه ه یک تانک در پالایشگاه است
نویسنده : امین - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:18 - تاریخ: 14 آبان 1394
موتور رژیم کاری S1 چنانچه بار مکانیکی آن از قدرت نامی موتور تجاوز نکند می تواند در هر رژیم دیگری کار کند. اصولاً رژیم غیر S1 به منظور یک انتخاب اقتصادی وقتی موتور حالت کار دائمی ندارد تعریف می شود و در این رژیمها موتور می تواند برای کوتاه مدت با توانی بیشتر از مقدار نامی خود کار کند.

DUTY CYCLE APPLICATIONS
TYPES OF DUTY
The duty cycle of a motor describes the energization/de-energization, and load variations, with respect to time for any given application.
Duty cycle applications may be divided into three basic classifications:
1. Continuous duty is a requirement of service that demands operation at an essentially constant load for an indefinitely long time.
This is the most common duty classification and accounts for approximately 90% of motor applications. To size a motor for a specific application with this duty cycle classification, select proper horsepower based upon continuous load.
2. Intermittent duty is a requirement of service that demands operation for alternate intervals of load and no-load; or load and rest; or load, no-load and rest; each interval of which is definitely specified. Select a motor for these applications to match the horsepower requirements under the loaded condition. In some instances, such as a hoist or elevator application, savings in the purchase price of a motor may be possible by designing for the intermittent duty cycle. 30 or 60 minute motors are normally specified. Frequent starts, however, can increase motor heating.
3. Varying duty is a requirement of service that demands operation at loads and for intervals of time, which may be subject to wide variation. For this classification of duty cycle, a horsepower versus time curve will permit determination of the peak horsepower required and a calculation of the root-mean-square (RMS) horsepower will indicate the proper motor rating from a heating standpoint. The following example demonstrates the method for selecting a motor for a varying duty cycle based upon peak horsepower and RMS horsepower requirements assuming constant frequency.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :