صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 82 - اندازه گیری راکتانس گذرا و فوق گذرا ماشین سنکرون
سلام می خواستم منبعی معرفی کنید تا روش های اندازه گیری راکتانس گذرا و فوق گذرا ماشین سنکرون رو یاد بگیرم ممنون میشم اگه زود پاسخ بدهید.
نویسنده : مریم
 
#1
ساعت: 09:18 - تاریخ: 7 مهر 1393
مطالب مورد نظر تقریباً درکلیه کتابهای پایه مربوط به ماشینهای الکتریکی سنکرون وجود دارد.
در ماشینهای سنکرون دوآزمایش مهم مدار باز و اتصال کوتاه وجود دارد که مبنای تعیین مشخصات امپدانسی ژنراتور هستند. در آزمایش مدار باز، درحالیکه ماشین بدون بار است وبا سرعت سنکرون می گردد، جریان تحریکاز صفر تامقادیر نامی تغییر می کند و منحنی نسبت ولتاژ خروجی به جریان تحریک که منحنی OCC معروف است بدستمی آید. در آزمایش اتصال کوتاه درهمان حال ترمینالهای خروجی اتصال کوتاه شده و با جریان تغییر جریان تحریک تغییرات جریان آرمیچر ثبت می شود. منحنی جدید جریان استاتور بر حسب تغییرات جریان تحریک را منحنی اتصال کوتاه یا SCC می نامند.
مقدار راکتانس سنکرون غیر اشباع از دومنحنی مورد اشاره مطابق شکل و روابط زیر بدست می آید. درواقع امپدانس سنکرون حاصل تقسیم ولتاژ متناظر با جریان تحریک مولدولتاژ نامی روی خط مماس بر منحنی مدار باز به جریان استاتور متناظر با آن جریان تحریک روی منحنی اتصال کوتاه است.
برای تعیین راکتانسهای گذرا و فوق گذرا ثبت و ترسیم دقیق منحنی جریان در آزمایش اتصال کوتاه (به کمک اسیلسکوپ) طی چندین سیکل اول اهمیت می یابد. با ترسیم این منحنی مطابق اشکال وروابط زیر راکتانسهای گذرا و فوق گذرا قابل محاسبه است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :