صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 68 - Screening Phenomenon in synchronous generator
پدیده ی  screening  در ماشین سنکرون چیست ؟ چه فرقی است بین قطب صاف و قطب برجسته ؟ رابطه ی آن با  saliency  و  damping  چیست ؟
نویسنده : گلاویژ
 
#1
ساعت: 15:43 - تاریخ: 19 آذر 1392
Screening effect همان آثار منجر به رفتار ماشینهای سنکرون در شرایط زیر گذرا وگذرا می باشد. درشرایط سنکرون، کلیه مسیرهای بسته فلزی همراه روتور با سرعت سنکرون می چرخند و هیچگونه تعامل مثبت یا منفی با میدان گردان ماشین ندارند. به محض فاصله گرفتن سرعت روتور از سرعت سنکرون ناشی ضربات الکتریکی ناشی از تغییرات ناگهانی بار یا اتصال کوتاه، این مسیرهای بسته درگیر تغییرات شار و جریانهای فوکو و اثر معروف لنز می شوند. جریان شکل گرفته در این مسیرها به نحوی است که تلاش می شود مانع تغییرات شار شود. اگر مقاومت اهمی مسیرهای یاد شده در حد صفر باشد ، این امر با موفقیت صورت می گیرد اما اگر مقداری غیر از صفر باشد با یک ثابت زمانی تغییرات شار را دمپ می نمایند. در شکلهای زیر اثر جریانهای القایی شکل گرفته در سیم پیچی دمپینگ و تحریک در حالتهای گذرا و زیر گذرا نشان داده شده است. از آنجا که ثابت زمانی (مقاومت اهمی) سیم پیچی دمپینگ کوچکتر از سیم پیچی تحریک است، اثر این سیم پیچی فقط در مدت زمان کوتاه تر رژیم زیر گذرا حضور دارد. در رزیم گذرا هنوز سیم پیچی تحریک نقش ایفا می کند و در حالت ماندگار که زمان بازگشت به سرعت سنکرون است هر دوی این آثار حذف می شود. در اشکال زیر به زیبایی تغییر شکل مسیر شارهای مغناطیسی که موجد راکتانسهای فوق گذرا X"d ، گذرا X'd و مانا Xd است نشان داده شده است. در شرایط فوق گذرا سیم پیچی دمپینگ و تحریک اجازه عبور شار از محدوده خود را نمی دهند، در شرایط گذرا سیم پیچی دمپینگ این اجازه را می دهد و در شرایط مانا همه چیز به حالت عادی بر می گردد. در ماشینهای قطب برجسته سیم پیچی دمپینگ روی هسته روتور چرخان بسته می شود. درماشینهای قطب صاف این سیم پیچی معمولاً وجود ندارد و جریانهای فوکوی شکل گرفته در هسته روتور این نقش را ایفا می نمایند. بدیهی است به دلیل مقاومت زیاد مسیرهای جریان فوکو در هسته تفاوت قابل توجهی در رفتار ماشینهای قطب برجسته و صاف در شرایط فوق گذرا وجود دارد.The path of the armature flux in: (a) the subtransient state (screening effect of the damper winding and the field winding); (b) the transient state (screening effect of the field winding only); (c) the steady state. In all three cases the rotor is shown to be in the same position but the actual rotor position corresponding to the three states will be separated by a number of rotations.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 16:24 - تاریخ: 19 آذر 1392
در سطر 14 پاسخ ، فکر می کنم " اجازه می دهند " صحیح باشد . اگر اجازه ندهند  'Xd و  X"d مفهوم پیدا نمی کند  
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#3
ساعت: 18:34 - تاریخ: 19 آذر 1392
منظور بنده همان اجازه نمی دهند است، لطفاً به اشکال بالا و مسیر شار لینک شونده استاتور توجه فرمائید . نقش جریانهای شکل گرفته در سیم پیچی های مذکور ممانعت از تغییرات شار اضافی است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 19:10 - تاریخ: 19 آذر 1392
حق با شماست . متشکرم.  
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#5
ساعت: 07:39 - تاریخ: 23 آذر 1392
در فرمول ثابت زمانی یا L/R  ، مقاومت اهمی با ثابت زمانی نسبت عکس دارد یعنی در سیم پیچی دمپینگ مقاومت  ( به نسبت  مقاومت سطح  هسته ی روتور ) از قضا بیشتر است نه کمتر    
نویسنده : بنیامین - از: ایران
 
#6
ساعت: 08:14 - تاریخ: 23 آذر 1392
آقای بنیامین حق با شماست، آنجا که بنده گفتم مقاومت اهمی سیم پیچی مستهلک کننده کمتر است اشتباه کردم. همانطور که شما بدرستی فرمودید با افزایش مقاومت اثر استهلاک بیشتر می شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#7
ساعت: 19:28 - تاریخ: 24 آذر 1392
مقاومت اهمی سیم پیچی دمپر از مقاومت  اهمی سیم پیچی تحریک  بیشتر است ؛ لذا استهلاک انرژی ذخیره شده ،  در سیم پیچی دمپینگ  سریع تر رخ می دهد و  T"d  کم است .  در سیم پیچی تحریک مقاومت اهمی کم است و لذا  Lf/Rf  که معادل   T'doاست زیاد می باشد و استهلاک انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی  ، در مقاومت Rf  ،  کند است .  مشخص نیست چرا آقای بنیامین بر مقاومت سطح هسته ی روتور تأکید کرده اند . Rf  همان مقاومت اهمی سیم پیچی تحریک است . کم بودن مقاومت سطح هسته ی روتور باعث جاری شدن  Eddy Current می شود و به نوعی نقش دمپر را در راستای ( q(quadrature axis  ایفا می کند .  
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#8
ساعت: 15:14 - تاریخ: 25 آذر 1392
ظاهرا" خانم گلاویز مقاومت سطحی هسته روتور را با مقاومت سیم پیچی روتور اشتباه گرفته اند. توجه فرمایید که استهلاک انرژی با مقاومت اهمی و مجذور جریان نسبت خطی  دارد. لذا مقاومت بیشتر به معنی استهلاک بیشتر نیست بلکه بر عکس منجر به نصف شدن انرژی مستهلک شده میشود زیرا با فرض ثابت بودن نیروی الکتروموتوری القایی وقتی مقاومت مثلا" دو برابر می شود جریان نصف میشود ولی در مجموع استهلاک انرژی نصف خواهد شد. لذا به نظر میرسد با توجه به اینکه در زمان اتصال کوتاه جریان فوق گذرا بیشتر از جریان گذراست پس اثر خنثی کنندگی سیم پیچ دمپر کمتر از سیم پیچی تحریک است و بنابراین مقاومت اهمی سیم پیچی دمپر باید بیش از مقاومت سیم پیچ روتور باشد.  
نویسنده : بنیامین - از: ایران
 
#9
ساعت: 07:52 - تاریخ: 26 آذر 1392
همانگونه که در اظهار نظر اول خود به درستی بیان نموده اید، ثابت زمانی استهلاک یا ریت تغییرات انرژی تابع مقاومت و اندوکتانس یعنی مشخصات پسیو مدار است،  و نمی تواند تابع مقدار جریان باشد مگر آنکه بخواهیم استهلاک را به مقدار انرژی تلف شده و نه ریت آن نسبت دهیم. در هر صورت بنده نیز با نتیجه گیری آخر شما که فرموده اید مقاومت اهمی دمپر بیشتر از مدار تحریک است و بنابراین زمان استهلاک جریان درحالت فوق گذرا کوتاهتر می باشد ، موافقم.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#10
ساعت: 12:04 - تاریخ: 26 آذر 1392
فکر می کنم برادر بنیامین اظهارات اینجانب را با دقت مرور نکرده اند . از قضا با توجه به تفاوت مقاومت مدار تحریک  Rf  و مقاومت سطح  روتور اینجانب مطلب مورخ 24 آذر را بیان نمودم . در هر صورت وقتی مقاومت کم است استهلاک کند است  ( یعنی حالت گذرا و استهلاک در مدار  Rf ) . وقتی مقاومت زیاد است  ، استهلاک تند است یعنی حالت فوق گذرا ( استهلاک در مدار دمپر وایندینگ ) . روی استهلاک تأکید دارم و نه لزوماً انرژی . در هر صورت همگی اتفاق نظر داریم که مقاومت دمپر وایندینگ بیش از مقاومت  Rf  است و T''do از T'do کمتر است . روی این دو مطلب دعوا نداریم ! 
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :