صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 55 - گشتاور در سرعتی غیر از سرعت سنکرون
ژنراتوری بصورت سنکرون با یک شبکه بزرگ موازی و در حال تزریق توان به شبکه است. با گذشت زمان بار شبکه افزایش یافته و جریان اضافی جاری شده در سیم پیچی استاتور سبب افزایش گشتاور الکترومغناطیسی مقاوم و نهایتا سبب ترمز روتور می شود. با کاهش سرعت روتور گاورنر تحریک شده و فرمان افزایش توان مکانیکی را به توربین می دهد. حاصل این فرآیند بازگشت روتور به سرعت سنکرون قبلی و ادامه کار ماشین در نقطه کار جدید است که در آن زاویه بار ( زاویه فضایی مولفه میدان گردان روتور و مولفه میدان گردان استاتور) عملا افزایش یافته است.
خوب سوال این است که در شرایط گذرای کاهش سرعت روتور که سبب عملکرد گاورنر می شود، روتور به دلیل فاصله گرفتن از سرعت سنکرون فاقد گشتاور مقاوم سنکرون شده و مجددا بدون نیاز به توان مکانیکی اضافی باید شتاب بگیرد. اما در عمل چنین نیست و اگر این شیب کاهش سرعت توسط سیستم پریم اور کنترل نشود ماشین از پایداری خارج می شود.
چگونه این پدیده را تحلیل می کنید؟
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 15:32 - تاریخ: 23 تیر 1395
وقتی شما روی روتور یک ماشین گردان یک منبع جریان ایده آل دارید که تولید یک گشتاور الکترو مغناطیس می کند و از استاتور آن  ماشین گردان بار اکتیو می کشید ، میدان گردان ناشی از جریان سه فاز استاتور در تعامد و مخالفت با میدان گردان روتور قرار می گیرد . میدان گردان روتور واسطه ی تبدیل انرژی از نوعی به نوع دیگر است . از دست رفتن سرعت سنکرون در حالت گذرا به معنای فقدان گشتاور سنکرون نیست و مخالفت دو گشتاور ادامه دارد . در ماشین آسنکرون شما روی روتور منبع جریان ندارید یک سیم پیچی در خود بسته دارید که در سرعت غیر سنکرون جریان در آن القاء می شود و گشتاور اعمال شده به روتور متناسب  Ri2  است  که هرچه لغزش بیشتر باشد آن هم بیشتر است . در هر صورت آن چه نامش گشتاور سنکرون است منشائش منبع جریان روی روتور است و نه الزاماً سرعت سنکرون.    
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد یزد
 
#2
ساعت: 11:00 - تاریخ: 24 تیر 1395
دو میدان گردان حاصل از تحریک مغناطیسی روتور و میدان گردان ناشی از جریان استاتور هر گاه نسبت به هم ساکن بوده و از زاویه فضایی مشخصی برخوردار باشند می توانند گشتاور الکترومغناطیسی تولید کنند. اندازه این گشتاور به بزرگی شدت هر یک از این میدانها و سینوس زاویه فضایی بین این دو بردار ارتباط دارد. این زاویه در واقع همان زاویه بار ماشینهای سنکرون است. در صورت ثابت ماندن ولتاژ با تغییر بار اکتیو تنها این زاویه است که تغییر می کند. حد ماکزیمم پایداری این زاویه 90 درجه است و کمترین آن در بی باری یعنی صفر درجه اتفاق می افتد.
خوب سوال این است که با از دست رفتن شرایط سنکرون که این دو میدان روی هم می لغزند دیگر زاویه بار نمی تواند ثابت و تابع مقدار بار باشد و دائما دستخوش تغییرات سینوسی با مقدار متوسط صفر خواهد شد. چیزی که موجب از دست رفتن گشتاور سنکرون می شود. به نظر من آنچه در اینجا در رفتار دینامیکی ماشین غالب است ممان چرخشی روتور و میزان گشتاور لختی آن است. مادامیکه شرایط سنکرون و سکون نسبی دو میدان نسبت به هم برقرار است ضربه گشتاور مقاوم با افزایش بار شکل می گیرد و روتور تحت تأثیر آن ضربه دچار افت سرعت می شود و حذف کوتاه مدت گشتاور مقاوم سنکرون در شرایط گذرا نمی تواند تأثیر آنی بر روتور داشته باشد. ضمن اینکه در شرایط جدید ظهور گشتاور متعادل کننده آسنکرون نیز تا زمانیکه گاورنر به داد سیستم برسد به پایداری روتور کمک می کند.
نظر شما چیست؟ 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 15:38 - تاریخ: 26 تیر 1395
با نظریه ی فقدان گشتاور سنکرون در شرایط از دست رفتن سکون نسبی موافق نیستم . گشتاور حاصل از میدان گردان روتور و گشتاور حاصل از جریان سه فاز استاتور همچنان در تعامد و مخالفت با یکدیگرند . در شرایط فوق گذرا ولتاژی در سیم پیچی دمپر و در شرایط گذرا ولتاژی در پوسته ی روتور القاء می گردد . کوپل برآیند همچنان وجود دارد ولی درمسیر خود رآکتانس زیادی می بیند که منجر به جریان فوق گذرا و گذرا می شود . حال فرض کنید زنراتور نه به شبکه سراسری عظیم بلکه به یک بار سه فاز متعادل کاملاً اکتیو در شبکه ی خودی وصل می شود . گاورنر و محرک اصلی نیز قصد مداخله به منظور حفظ فرکانس ندارند . انرژی ذخیره شده در روتور تدریجاً در آن بار اکتیو تخلیه می گردد تا به سکون برسد . آیا در حین کم شدن فرکانس که خود نوعی شرایط گذراست کوپل سنکرون نداریم !؟ در ضمن در این شرایط زاویه ی بار تدریجاً کم می شود و نوسانات سینوسی با میزان متوسط صفر نداریم . به فقدان گشتاور سنکرون اعتقادی ندارم .  
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد یزد
 
#4
ساعت: 10:39 - تاریخ: 27 تیر 1395
زاویه ی بار در اتخاذ یک موضع جدید دچار نوسان می شود ولی مقدار متوسط آن صفر نیست . حول نقطه جدید پایداری نوسان می کند و پس از استهلاک نوسانات در وضع جدید پایدار می گردد ولی این به آن مفهوم نیست که مقدار متوسطش  صفر بوده و قرینه ی دیگری باشد بر نبود گشتاور مقاوم . علی الاصول چرا روتور دچار نوسان می شود زیرا پس از احساس افت فرکانس و دریافت دستور برای جبران آن در لحظاتی حس می کند گشتاور الکترو مغناطیس یعنی       EU Sin Ϭ/Xs            از گشتاور مکانیکی بزرگتر است و در لحظاتی کوچکتر مثل نوسان "جرم- فنر " . فنر پس از افزوده شدن یک وزنه ی جدید و تمایل برای اتخاذ یک وضعیت جدید حول نقطه ی پایداری جدید نوسان می کند ولی دارای کشایند صفر نیست و پس از استهلاک نوسانات دارای کشایند جدیدی است متناسب با وزنه ی اضافه شده
 
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد یزد
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :