صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 45 - تلفات در ترانس
لطفا بفرمایید چه رابطه یا فرمولی بین توان نامی و توان تلفاتی ترانس وجود دارد ؟ چند درصد از توان نامی ترانس بصورت گرما تلف می شود؟
نویسنده : احمد
 
#1
ساعت: 16:20 - تاریخ: 5 خرداد 1390
اساساً از آنجا که تلفات ترانسفورماتور با پارامترهای مهم طراحی آن یعنی نوع و ابعاد هسته همچنین سیم پیچی ترانس در ارتباط است، نمی تواند مستقل از ابعاد آن باشد. همچنین توان انتقالی از ترانس با ابعاد آن متناسب است، بنابراین تلفات قابل قبول ترانس به نوعی با توان آن انتقالی از آن ارتباط می یابد. انتخاب راندمان یا تلفات بهینه یک ترانس به محاسبات اقتصادی شبکه ای که آن ترانس در آن مورد بهره برداری قرار می گیرد ارتباط می یابد. از اینرو مقادیر استانداردی برای این تلفات وجود ندارد. آنچه مرسوم است مقادیر گارنتی شده توسط سازندگان است. البته استانداردها تنها تلرانس قابل پذیرش برای تلفات را مشخص می نمایند. در زیر برخی مقادیر نمونه یک سازنده آورده شده است.یک انتخاب فنی- اقتصادی مناسب به قیمت اولیه ترانس ، طول مدت بهره برداری و تلفات آن بر میگردد، در زیر شرحی از محاسبات مرتبط آمده است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :