صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتورشماره 19 - جریان مغناطیس کننده
جریان مغناطیس کننده ترانسها در کدام سیم پیچی آنها جریان دارد؟

1- در ترانسهای قدرت، آیا همیشه در سمت متصل به منبع جاری است؟
2- در ترانسهای قدرت، آیا همیشه در سمت متصل به بار جاری است؟
3- در ترانسهای قدرت منصوب در شبکه های انتقال چطور؟
4- در ترانسهای جریان اندازه گیری چطور؟
5- آیا جریان مغناطیس کننده در همه سیم پیچی های یک ترانس حضور دارد؟

لطفاً توضیح دهید.
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 08:14 - تاریخ: 6 تیر 1389
1)در ترانسفورماتور قدرت در سمت اولیه ( متصل به منبع) جاری است .
2) در ترانسفورماتور جریان در سمت ثانویه ( متصل به بار ) جاری است
3)جریان مغناطیس کننده از یک سیم پیچ کشیده شده و ضمن ایجاد فلوی مغناطیسی در هسته باعث اتحاد دو سیم پیچی می شود .  
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#2
ساعت: 13:20 - تاریخ: 6 تیر 1389
چرا؟ در ترانسفورماتور قدرت انتقال که جای منبع و بار دائماً تغییر می کند شرایط چگونه است؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 18:29 - تاریخ: 6 تیر 1389
در ترانسفورماتور منصوبه در شبکه  انتقال که از دو سو تغذیه شود در هر صورت یک طرف منبع تولید به حساب می آید و یک طرف علیرغم اتصال به یک عنصر اکتیو ( یعنی شبکه ی تولید دیگر ) بار به حساب می آید . اگر به دلیل تغییر در شرایط شبکه یک طرف از حالت تولید کننده به تدریج به مصرف کننده تبدیل شود ، جریان مغناطیس کننده هم تا مدت کمی از دو طرف تامین شده و تدریجاً سهم یک طرف به صفر میل کرده و کل جریان مغناطیس کننده از طرفی جذب می شود که نسبت به طرف دیگر تولید به حساب می آید  
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#4
ساعت: 09:44 - تاریخ: 7 تیر 1389
چرا جهت عبور توان اکتیو اهمیت دارد؟ چرا عبور توان راکتیو مهم نیست؟ همانطور که می دانید در یک شبکه انتقال، عبور توان اکتیو و راکتیو در خلاف جهت یکدیگر بطور همزمان امکان پذیر است.
به نظر شما کدام فاکتور تعیین کننده حضور جریان مغناطیس کننده در یک سمت ترانس است؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#5
ساعت: 14:24 - تاریخ: 7 تیر 1389
جریان بی باری ترانسفورماتور از دو مؤلفه ی عمود بر هم تشکیل شده Iw  که جریان اکتیو است برای پوشش دادن به تلفات آهن و Im  که جریان راکتیو است . اگر برای سادگی قضیه از Iw  صرف نظر کنیم Im  از طرفی کشیده می شود که تولید کننده ی توان راکتیو به حساب می آید  
نویسنده : امیر خشایار - از: ایران
 
#6
ساعت: 16:24 - تاریخ: 7 تیر 1389
چنانچه این فرضیه درست باشد، لطفاً دوباره به سوالات مطرح شده پاسخ دهید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#7
ساعت: 08:53 - تاریخ: 5 اردیبهشت 1395
در پرسش مفهومی شماره 6 بحث مشابهی وجود دارد. 
نویسنده : مدیر سایت
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :