صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 130 - تاثیر فاصله هوایی بر مشخصات ترانس
تاثیر فاصله هوایی بر ضریب تبدیل و ضریب قدرت و توان اکتیو و ری اکتیو ترانس چیست؟
نویسنده : مهناز - از: ایران
 
#1
ساعت: 13:16 - تاریخ: 14 دی 1394
در ترانسهای قدرت میدان مغناطیسی تنها به منظور واسطه انتقال انرژی بکار می رود بنابراین برای کاهش حجم هسته و جریان مغناطیس کننده همچنین کاهش حداکثری شارهای پراکنده سعی می شود از هرگونه فاصله هوایی اجتناب شود. اما در کاربردهای خاص نظیر ترانسهای جریان مورد استفاده در حفاظتهای سریع مانند دیستانس که به حداقل رساندن شار پس ماند برای کنترل آثار مخرب این عامل در رفتار گذرای ترانس جریان مهم است از فاصله هوایی استفاده می شود.
یکی دیگر از کابردهای فاصله هوایی در ترانسهای مورد استفاده در مبدلهای dc to dc است که به آنها ترانسهای flyback نیز می گویند. در این نوع ترانسها انرژی ذخیره شده در هر سیکل عملیاتی مبدل در اندوکتانس مغناطیس کننده ترانس حائز اهمیت است، بنابراین با افزودن فاصله هوایی به هسته ترانس سعی می شود اندوکتانس معادل آن افزایش یابد. در واقع در اینجا ترانس علاوه بر وظیفه تبدیل ولتاژ مانند یک چوک ذخیره انرژی نیز عمل می کند.
در ترانسهای مورد اشاره نسبت تبدیل همانند ترانسهای معمولی است و به تعداد دور اولیه و ثانویه مربوط می شود. جریان مغناطیس کننده بیش از حد معمول است و انرژی ذخیره شده در اندوکتانس مغناطیسی ترانس بیش از نمونه های معمولی با همان ولت-آمپر است. میزان ضریب قدرت و توان اکتیو و راکتیو تبادلی از ترانس همان شرایط ترانسهای معمولی را دارا بوده و تابع مشخصات بار است اما خود ترانس به عنوان یک سلف بزرگ غیر قابل چشم پوشی در مدار معادل ظاهر می شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :