صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 98 - نسبت ظرفیت دو ترانسفورماتور موازی
علت اینکه نسبت ظرفیت دو ترانسفورماتور موازی نباید از 3 بزرگتر باشد چیست؟
نویسنده : محسن
 
#1
ساعت: 09:52 - تاریخ: 2 بهمن 1392
مطلبی که می فرمائید از شروط اجرایی موازی کردن ترانسفورماتورها برای بهره برداری اقتصادی- فنی از آنها است. شرایط زیر در هندبوک ABB آمده است.

1. vector groups should have the same phase angle number; terminals of the same
designation must be connected together on the HV and LV sides; Exception: Phase
angle numbers 5 and 11.
2. the ratios should be as similar as possible, i.e. the same rated voltages on the HV
and LV sides;
3. approximately the same impedance voltages uk maximum permissible discrepancies
± 10 %. In the event of larger differences, an inductance (reactor) can be connected
ahead of the transformer with the lower impedance voltage.
4. rated output ratio smaller than 3:1.

در صورت تساوی نسبت ولتاژ ترانسها، میزان مجاز بار گذاری هر ترانس به امپدانس داخلی و ظرفیت هر ترانس بستگی دارد. بنابراین در صورتی که ظرفیت نامی ترانسها نسبت به هم اختلاف زیاد داشته باشند بخش مهمی از ظرفیت بعضی از ترانسها بلا استفاده می ماند.
در معادلات زیر چنانچه ظرفیت محاسباتی یعنی S از ظرفیت نامی Sr بیشتر شود که درشرایط اختلاف ظرفیتهای نامی و یا امپدانسهای نامی پیش می آید، جهت ممانعت از اضافه بار شدن بعضی از ترانسها دیگر ظرفیت کل نصب شده درحالات موازی برابر مجموع ظرفیت ترانسها نیست و بخشی از ظرفیت نصب از دست می رود. بنابراین حالت ایده آل برای موازی کردن ترانسها مساوی بودن ظرفیت و امپدانس داخلی ترانسها می باشد و هر گونه انحراف از این موضوع سبب از دست رفتن بخشی از ظرفیت کل خواهد شد.همچنین درصورت اختلاف اندک در نسبت تبدیل هم که می تواند با وجود تپ چنجر هایتنظیم نشده تشدید شود، جریان گردشی بین ترانسها به جریان نامی و امپدانس داخلی ترانسها ارتباط می یابد، که در صورت اختلاف زیاد مقدار آن می تواند زیاد شده و سبب اشغال ظرفیت برخی از ترانسها شود. جریان گردشی بین ترانسها از رابطه زیر بدست می آید.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :