صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای فشار قوی شماره 5 - محاسبه سطح اتصال کوتاه فیدر
چگونه میتوان سطح اتصال کوتاه یک فیدر را اندازه گیری نمود؟
نویسنده : سعید
 
#1
ساعت: 09:11 - تاریخ: 24 مرداد 1390
سطح اتصال کوتاه انتهای یک فیدر از حاصلضرب عددی جریان اتصال کوتاه انتهای فیدر در ولتاژ نامی خط و ضریب 1.73 قابل محاسبه است. میزان جریان اتصال کوتاه انتهای فیدر نیز بستگی به امپدانس فیدر و سطح اتصال کوتاه باس متصل به آن دارد. سطح اتصال کوتاه باس بستگی به گستردگی و توان نامی شبکه در آن نقطه دارد. همانطور که می دانید به لحاظ اقتصادی سطح انرژی انتقالی در شبکه های الکتریکی با سطح ولتاژ مورد استفاده ارتباط دارد. به این معنی که با افزایش سطح انرژی سطح ولتاژ نیز اضافه می شود. بر آورد سطح اتصال کوتاه هر نقطه از شبکه نیازمند محاسبات اتصال کوتاه دقیق با استفاده از برنامه های کامپیوتری که به همین منظور توسعه یافته اند می باشد. با این حال در صورت در دسترس نبودن چنین اطلاعاتی می توان از برخی مقادیر تخمینی که در بعضی استانداردها بدانها اشاره شده استفاده کرد. برای نمونه جدول شماره 2 از استاندارد  IEC 60076-5 قابل ذکر است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :