صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای فشار قوی شماره 8 - کاهش سطح اتصال کوتاه
کاهش سطح اتصال کوتاه با تغییر آرایش شبکه ممکن است؟
نویسنده : یوسف - از: ایران
 
#1
ساعت: 10:59 - تاریخ: 5 فروردین 1391
قطعاً توپولوژی شبکه قدرت بر میزان اتصال کوتاه در نقاط مختلف شبکه موثر است. بطور کلی ماتریس امپدانس شبکه بوسیله امپدانس عناصر شبکه و لینکهای ارتباطی آنها با یکدیگر شکل می گیرد، هر چه این لینکهای ارتباطی بیشتر باشد، تعداد مسیرهای موازی جریان رسان به نقطه اتصال کوتاه بیشتر شده و سطح اتصال کوتاه در آن نقطه افزایش می یابد. شبکه های شعاعی از کمترین مسیر و شبکه های مش مورد استفاده در شبکه های سراسری از بیشترین مسیر تبادل انرژی برخوردارند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :