صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 1- مدار باز شدن ثانویه ترانس جریان
با توجه به اينكه گفته ميشود در صورت باز شدن ثانويه CT ميسوزد، چندين بار مشاهده شده كه ثانويه ترانس جريان باز بوده (چندين سال) ولي CT سالم بوده.
سوال :ايا ميزان جريان عبوري از CT در اين امر نقش دارد؟ ممنون ميشوم اگر توضيحات در اين خصوص كامل باشد

نویسنده : محمد - از: اصفهان
 
#1
ساعت: 17:32 - تاریخ: 21 تیر 1389
آنچه به عنوان سوختن ترانس جریان به هنگام مدار باز شدن ثانویه آن معروف است به موضوع ظهور اضافه ولتاژهای نوک تیز (spike) پدید آمده در ثانویه ترانس ناشی از اشباع هسته بر می گردد. این پالسهای اضافه ولتاژ اگر بیش از حد تحمل ترانس جریان یا کابل متصل به ثانویه آن و یا کلاً تجهیزات تابلویی مجاور آن باشد می توانند سبب شکست عایقی و احیاناً وقوع قوس الکتریکی و تبعات تخریبی ناشی از آن باشد. ماکزیمم پیک جریان به ازای ماکزیمم تغییرات شار اتفاق می افتد و ارتباط زیادی با ماکزیمم دانسیته فلو ندارد. فاکتورهای تأثیر گذار در اندازه این ولتاژ مخرب از رابطه تجربی زیر قابل محاسبه است. همانطور که مشاهده می شود همیشه باز شدن ثانویه ترانس جریان نمی تواند مخرب باشد و ولتاژ ضربه ای شکل گرفته در ثانویه به مقدار جریان اولیه در لحظه باز شدن وامپدانس غیر اشباع ترانس جریان بستگی دارد، این ولتاژ تنها وقتی به تجهیزات آسیب می رساند که از حد ولتاژ تحمل ثانویه CT یا تابلو بیشتر باشد.

e = 3.5ZI 0.53

Where e = peak voltage in volts.
Z = unsaturated magnitude of CT burden impedance in ohms.
I = primary current divided by the CTs nameplate ratio. (Or, in other words, the
rms magnitude of the secondary current if the ratio-correction factor were 1.0.)
The value of Z should include the unsaturated magnetizing impedance of any idle CT's that may be in parallel with the useful burden. If a tap on the secondary winding is being used, as with a bushing CT, the peak voltage across the full winding will be the calculated value for the tap multiplied by the ratio of the turns on the full winding to the turns on the tapped portion being used; in other words, the CT will step up the voltage as an autotransformer. Because it is the practice to ground one side of the secondary winding, the voltage that is induced in the secondary will be impressed on the insulation to ground.
The standard switchgear high potential test to ground is 1500 volts rms, or 2121 volts peak; and the standard CT test voltage is 2475 volts rms or 3500 volts peak. The lower of these two should not be exceeded.


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :