صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 40 - خرید 100 حیوان
میخواهیم با 100 تومان(1000 ریال) تعداد 100 حیوان از بین 3 حیوان زیر با شرایط زیر بخریم.
شتر:5 تومان(50 ریال)
اسب:2 ریال
بز: 1 ریال
توجه داشته باشید که در 100 حیوانی که خریداری میکنید باید از هر سه نوع حیوان باشد

جوابش واسم خیلی مهمه
نویسنده : لیونل - از: ایران
 
#1
ساعت: 10:45 - تاریخ: 7 خرداد 1390
پاسخ صحیح ( 18 شتر، 18 اسب و 64 بز ) همچنین ( 17 شتر، 67 اسب و  16 بز ) است.
دو پاسخ فوق از حل دستگاه معادلات و نامعادلات زیر بدست می آید.

50X+2Y+Z=1000
X+Y+Z=1000
X>0
Y>0
Z>0
X,Y,Z اعداد صحیح


با حذف Z  و Y از دو معادله اول و منظور نمودن نامعادلات بعدی، دستگاه نامعادلات عددی زیر که گویا تر است حاصل می شود.

49X+Y=900
Y>0
900-49X>0
X<18.36

48X-800=Z
Z>0
X>16.6


چون  X تنها می تواند صحیح باشد ،    X=17,18 تنها پاسخهای صحیح دستگاه عددی فوق است.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 13:13 - تاریخ: 28 فروردین 1391
18 شتر می شود 900 ریال
18 اسب می شود 36 ریال
64 بز می شود        64 ریال
100 حیوان می شود 1000 ریال 
نویسنده : الیاس - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :