صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي منطقي شماره 15- خیابان
) در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
۲) در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.
۳) این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند. سئوال: کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟
شرایط:
۱) مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
۲) مرد سوئدی، یک سگ دارد.
۳) مرد دانمارکی چای می نوشد.
۴) خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
۵) صاحبخانه خانه سبز، قهوه می نوشد.
۶) شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد.
۷) صاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد
۸) مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد.
۹) مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند.
۱۰) مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.
۱۱) مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند.
۱۲) مردی که سیگار Blue Master می کشد، آب میوه می نوشد.
۱۳) مرد آلمانی سیگار Prince می کشد
۱۴) مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند
۱۵) مردی که سیگار Blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد
نویسنده : محمد حسین - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:21 - تاریخ: 17 تیر 1388


شماره خانهسیگارنوشیدنیحیوانرنگملیت
3pullشیرپرندهقرمزانگلیسی
5blue masterآب میوهسگآبسوئدی
4dun hillچایگربهزرددانمارکی
1bledsقهوهاسبسبزنروزی
2princeآبماهیسفیدآلمانی 
نویسنده : حکیمه پذیرش - از: ایران
 
#2
ساعت: 22:51 - تاریخ: 21 بهمن 1388
        
ملیترنگحیواننوشیدنیسیگارشماره خانه
نروژیزردگربهآب Dun hill1
دانمارکیآبیاسبچایBlends2
انگلیسیقرمزپرندهشیرpull Mall3
آلمانیسبزماهیقهوهPrince4
سوئدیسفیدسگآب میوهBlue Master5


جواب قبلی به دلیل در نظر نگرفتن شرط شماره 9 مقداری متفاوت است ولی جواب اصلی معما درست است. 
نویسنده : دنیا - از: کرج
 
#3
ساعت: 14:20 - تاریخ: 26 بهمن 1390
javab 
نویسنده : علي - از: ایلام
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :