صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 45 - رمز
نامهایي با متن زیر از کیف یک لپ تاپ به دست آمده است. گمان میرود کلمه ي عبور اول و دوم لپ تاپ درون متن این نامه نهفته باشد. کلمه هاي عبور لپ تاپ چیست؟

متن نامه(!!!):

گمنی غپهز بهم تبژم پزبا تاذب گزذو گمنی غپهز ذهن پبژ ین پباذ زنژ گمنبث ژاز
زب پصگواذ زبیونباا باو گمنبث زب پی یناو ثزثاپ چباا ذالز ذز گوبز ین ذاذي باذ
غذذ پغذا گمنی غپهز ذهن بشث
شی ذه ذه حیبز شی
نویسنده : مهران - از: ایران
 
#1
ساعت: 15:12 - تاریخ: 5 دی 1390
تمام حروف کلمات رایکی کم میکنیم بدست می آید/
کلمه عبور اول پازل برای پیدا کردن کلمه عبور دوم باز هم باید رمز کلمات زیر را بشکنید
راهنمایی این کلمات را به همین ترتیب جایی دیگر در کنار هم دیده اید عدد بعدی کلمه عبور دوم است
سه دو دو چهار سه
پس کلمه اول شد پازل کلمه دوم شد 32243 
نویسنده : رقیه - از: ایران
 
#2
ساعت: 20:08 - تاریخ: 8 دی 1390
پس اون راهنمایی ای که کرده برای چیه؟ به نظر کلمه ی عبور دوم یه چیز دیگه است. 
#3
ساعت: 11:21 - تاریخ: 25 اسفند 1393
به جاى هر حرف، حرف ما فبل آن در الفبا را جايگزين کنيد تا جمله خوانده شود. 
نویسنده : على
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :