صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکتریکی شماره 23 - برق غیرعادی یک مصرف کننده
مصرف کننده ای مشاهده میکندکه برق منزلش بطور غیر عادی افزایش پیدا کرده و باقطع فیوز جریان برق قطع نمیشود.
به نظر شما مشکل از کجا ناشی می شود؟
نویسنده : محمدرضا - از: ایران
 
#1
ساعت: 14:06 - تاریخ: 16 شهریور 1388
ظاهراً منظور از افزایش برق افزایش ولتاژ است. البته مشخص نیست منظور اضافه ولتاژهای موقت است یا اضافه ولتاژهای دائم. وقوع اتصال کوتاه های فاز- زمین از طریق جرقه، به دلیل ناپایداری ذاتی آن می تواند موجد اضافه ولتاژهای متغیر در سیستم باشد، همچنین اتصال کوتاه های تحت مقاومت که عملاً عملکرد المانهای حفاظتی را بدنبال نداشته باشد، می تواند موجد شرایط عدم تعادل شدید ( اضافه ولتاژ روی بعضی از فازها ) خروجی ترانسفورماتور ناشی از بار گذاری نامتعادل روی آن باشد.
یک حالت محتمل دیگر وقوع اتصال کوتاه بین فاز وارد نشده به محل مسکونی در خارج از محدوده آن با سیم نول است. در این حالت به دلیل شدت حرارت ایجاد شده سیم فاز و نول بهم جوش خورده و از همان محل از مرکز ستاره ترانس مطابق شکل زیر جدا می شود. به این ترتیب سیم نول تبدیل به فاز شده و روی مصرف کننده به جای ولتاژ فاز، ولتاژ بزرگتر خط (73/1 برابر) اعمال می شود. در این حالت با برداشتن فیوز نیز قادر به بی برق نمودن مصرف کننده نخواهیم بود.


 
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 07:58 - تاریخ: 28 دی 1390


اگر با قطع کردن و باز کردن فیوز برق منزلش برق قطع نمی شود ،احتمال دارد فاز و نول ورودی به کنتور برق جابه جا شده است . به جای اینکه فاز داخل کنتور شود نول وارد شده و فاز در تمام خانه وجود دارد. 
نویسنده : عباسی
 
#3
ساعت: 13:47 - تاریخ: 16 آذر 1394
با نصب یک فیوز دوبل به جای فیوز موجود مشکل موقتا حل میشود 
نویسنده : خوش گفتار - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :