صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش الکتریکی شماره 66- تراکم الکترون های آزاد (بار الکتریکی) در نقاط نوک تیز رساناها
چرا تراکم الکترون های آزاد (بار الکتریکی) در نقاط نوک تیز رساناها بیشتر است؟
و چرا از این نقاط نوک تیز تخلیه صورت می گیرد؟
نویسنده : زهرا
 
#1
ساعت: 00:52 - تاریخ: 1 اسفند 1394
مطابق قانون گوس چگالی سطحی شار الکتریکی یا همان تعداد خطوط شار خارج شده از یک جزء سطح با چگالی بار الکتریکی روی آن جزء سطح برابر است. در سطح یک هادی شار الکتریکی فاقد مولفه مماسی است و همواره عمود بر سطح هادی است ( اگر چنین نبود یک جریان دائمی در سطح هادی داشتیم که آن را از حالت الکترواستاتیک خارج می کرد). خوب اگر بپذیریم که خطوط میدان الکتریکی بر سطح یک هادی همیشه عمود است، در سطوح صاف چگالی شار و یا چگالی توزیع بار یکنواخت خواهد بود. اما اگر سطح در ناحیه ای از حالت صاف بودن خارج شود و نوک تیز گردد. شار الکتریکی می خواهد دائما از سطح تبعیت کرده و بر آن عمود بماند، بنابراین با هر تغییر زاویه سطح در ناحیه شکل گیری انحنا، یک خط شار باید از سطح خارج شود، بنابراین تعداد خطوط شار الکتریکی یا چگالی شار الکتریکی در این ناحیه بیشتر از نواحی دیگر خواهد شد. هر چر تغییرات انحنای سطح بیشتر یا به عبارت دیگر سطح نوک تیز تر باشد، چگالی سطحی بار یا شار الکتریکی بیشتر خواهد بود.


 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 23:37 - تاریخ: 17 اسفند 1394
یک بیان دیگر در زیر آمده است.
در سطح صاف یک فلز دو الکترون همجوار بیشترین نیروی دافعه مماس بر سطح را به هم وارد می کنند چون نیروی دافعه هیچ مولفه عمودی ندارد.
در سطوح غیر صاف نیروی دافعه به دو مولفه عمودی و مماس بر سطح تقسیم می شود. مولفه عمودی با هیچ نیروی دیگری خنثی نمی شود و اثری بر جابجایی بار ندارد. نیروی مماسی که نهایتاً با نیروهای دیگر به تعادل می رسد به نحوی که شرایط الکترواستاتیک را شکل بدد کوچکتر از حالت اول است. بنابراین در سطوح منحنی مولفه عمود بر سطح بار بیشتر و بارهای الکتریکی به هم نزدیکتر خواهند بود.

 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :